چربی گیر

 صفحه اصلی محصولات چربی گیر

چربی گیر

سیستم های چربی گیر گراف بر اساس مفاهیم جداسازی فاز فعالیت مینمایند. این دستگاه ها دارای یک منطقه ته نشینی، جمع آوری چربی، لجن گیر و محل نمونه گیری می باشند. دستگاه سرعت جریان ورود فاضلاب را کاهش داده و این اجازه را می دهد تا جامدات در لجن گیر دستگاه ته نشین شوند. چربی که دارای چگالی کمتر از آب میباشد روی سطح شناور شده و پس از جداسازی چربی از آب، فاضلاب به سیستم فاضلاب منتقل میگردد.