کاربرد پمپ های فاضلابی

 صفحه اصلی محصولات کاربرد پمپ های فاضلابی

کاربرد پمپ های فاضلابی

این دستگاه ها به نحوی طراحی گردیده اند تا فاضلاب سیاه و خاکستری (سرد یا گرم) را از تعداد زیادی تجهیزات بهداشتی دریافت نمایند. ایده آل برای جایگزینی سیستم سامپ سنتی (پمپ داخل گودال)، پمپ های Sanicubic می توانند به تجهیزات بهداشتی متعددی متصل گردند.

  • منازل شخصی یا اداری
  • ساختمان های کوچک یا فضاهای عمومی
  • مجتمع های مسکونی و تجاری